Të miratuar dhe certifikuar në afër 100 vende 

Cilindrat tanë të përbërë të LPG-së janë miratuar dhe certifikuar në afër 100 vende. Në varësi të vendit, miratimi bazohet në standarde të ndryshme të projektimit dhe grupe rregulloresh. 

Linja jonë e cilindrave të përbërë të LPG-së është e certifikuara në përputhje me kërkesat në ADR/RID dhe Direktivën e Pajisjeve me Presion të Transportueshëm (TPED). Të gjithë cilindrat janë të shënuar me π 0035 -40C. Kjo do të thotë që produktet tona mund të mbushen, transportohen dhe përdoren në të gjitha vendet e UE-së, si dhe në vendet e tjera që kanë miratuar ADR/RID. Miratimi fillestar u bazua në kërkesat gjermane/ADR, të dhëna në shkurt 2000.

 

TÜV München, e cila është e akredituar nga ZLS si organi inspektues që lëshon miratimet e tipit në Gjermani për këtë lloj pajisjeje, bëri të gjithë punën e miratimit. Ata vepruan gjithashtu si organi ynë i njoftuar - inspektori i palës së tretë që miratonte linjën e prodhimit dhe produktet.


Sot miratimi mbahet nga TÜV Rheinland. Testimi i projektimit, miratimi dhe testimi i prodhimit bazohen në kërkesat e EN 12245 "Cilindrat e gazit të transportueshëm - cilindra të përbërë plotësisht të mbështjellë" dhe EN 14427 "Cilindrat e përbërë të rimbushshëm të transportueshëm për LPG - Projektim dhe ndërtim". Të dy standardet janë të përfshira në ADR/RID (TPED) dhe janë po aq të vlefshme. Produktet tona janë të miratuara sipas standardeve dhe disponohet certifikata e miratimit të tipit sipas të dy standardeve. Kërkesat për inspektim në kohën e plotësimit ose inspektimit dhe testimit periodik përshkruhen në ADR/RID duke iu referuar standardeve evropiane ose ndërkombëtare të disponueshme.

Testet Teknike 

Testi i shpërthimit

Testi i rrotullimit

Testi i shenjimit me shpejtësi të lartë

Testi i rënjës dhe shpërthimit